นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู คบ. ร่วมแสดงพิธีปิดการแข่งขันกีฬาครุศาสตรบัณฑิต

28 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้รับเชิญแสดงพิธีปิดกิจกรรมกีฬาครุศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา