คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรภาษามลายู คบ. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Daya

30 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม Big Clieaning Day โดยรับผิดชอบ ณ บริเวณอาคารละหมาด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา