กิจกรรมประชุมหลักสูตร

29 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดกิจกรรมประชุมหลักสูตรในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้น 601 อาคารสังคมศาสตร์ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวการวางแผนการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 และในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้จัดกิจกรรมประชุมนอกมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนโครงการต่างๆของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563