กิจกรรม พบปะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ 5

29 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ 5 เพื่อให้กำลังใจและสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์