นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

30 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณพิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยจัดนักศึกษาตัวแทนห้องแต่ละสาขาวิชาร่วมปลูกต้นไม่ ๑ ต้นต่อนักศึกษา 5 คน  พร้อมติดป้ายชื่อต้นไม้และผู้รับผิดชอบตลอดจนบำรุงรักษาต้นไม้ จนกว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยให้นักศึกษามาพร้อมกัน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะครบวงจร(หลังคณะครุศาสตร์)