คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ค.บ. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย – มลายูถิ่น)

14 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย – มลายูถิ่น) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัด เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย – มลายู) ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทของชุมชนได้ โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ขนาดใหญ่ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา