กิจกรรมประชุมความคืบหน้าโครงการบริการวิชาการ ปี 64

23 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผน แบ่งหน้าที่ของอาจารย์แต่ละท่าน และสอบถามความคืนหน้าของโครงการบริการวิชาการ ปี 64 โดยมีชื่อกิจกรรม คือ พัฒนาทักษะการพูดภาษามลายูมาตรฐานให้แก่เยาวชนในจังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามลายู พัฒนาทักษะการพูดภาษามลายูมาตรฐานให้แก่เยาวชน ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2563 ณ บินตังรีสอร์ท อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี