คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยซูกาบูมี ( Universitas Sukabumi) ประเทศอินโดนีเซีย

1 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. อาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง และ อาจารย์การ์ตีนี วาโด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยซูกาบูมี ( Universitas Sukabumi) ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ทั้งสองมหาวิทยาลัยในรายวิชาที่สอน ในรูปแบบออนไลน์