กิจกรรม “Pertandingan Aktiviti Kemahiran Berbahasa Melayu/Indonesia YRU" (PKBM YRU) การประกวดแข่งขันทักษะภาษามลายู/อินโดนีเซีย

1 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

     วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 16.30 น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายของคนในพื้นที่ให้เกิดความสันติสุข ภายใต้กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษามลายู/อินโโนีเซีย Pertandingan Aktiviti Kemahiran Berbahasa Melayu/Indonesia Tahun 2023 (PKBM YRU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่สังคมแบบมีส่วนร่วม แนะนำหลักสูตรเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เผยแพร่ทำนุบำรุงวัฒนธรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ในวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ห้องประชุมติง เซียง และห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษามลายู/อินโดนีเซีย ได้แก่ การกล่าวสุนทรพจน์ (Pidato) การขับร้อง (Nasyid) และการแข่งขันตอบปัญหาอิสลามและภาษามลายู/อินโโนีเซีย (Kuiz) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ขอขอบคุณ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มาเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรม “Pertandingan Aktiviti Kemahiran Berbahasa Melayu/Indonesia YRU"  (PKBM YRU) การประกวดแข่งขันทักษะภาษามลายู/อินโดนีเซีย และ Mr.Suargana Pringganu กงศุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา กล่าวโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยอาจารย์ชุติมา คำแก้ว รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานในครั้งนี้
     โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายของคนในพื้นที่ให้เกิดความสันติสุข กิจกรรม “Pertandingan Aktiviti Kemahiran Berbahasa Melayu/Indonesia YRU"  (PKBM YRU) การประกวดแข่งขันทักษะภาษามลายู/อินโดนีเซีย ครัั้งนี้ ได้รับการร่วมมือจาก

  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  • ​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา  คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิการ สาขาวิชาสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์
  • และสถานกงศุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา