คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู เข้าร่วมประชุมสร้างเครือข่ายในการสร้างต้นแบบการเรียนการสอนภาษามลายู

2 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 - 17.00 น. คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงเรียนมูลนิธิอาซิสสถาน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เรื่องการสร้างเครือข่ายในการสร้างต้นแบบการเรียนการสอนภาษามลายู ให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่ชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา