คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู เข้าร่วมประชุมหลักสูตร

11 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.40 น. คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้เข้าร่วมประชุมหลักสูตร เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือร่วมกัน ณ ห้องหลักสูตรครูศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ชั้น 6 ห้อง 602 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1. การแบ่งรายชื่ออาจารย์นิเทศประจำโรงเรียน 2. โครงการอาชีพที่ 2 3. โครงการหลักสูตรที่เหลือ ปีการศึกษา 2566