คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู เข้าร่วมประชุมกับคณะที่ปรึกษาสภาคุ้มครองผู้บริโภคฯ ประเทศมาเลเซีย

22 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผศ. อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะที่ปรึกษาสภาคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติภายใต้กระทรวงการค้าภายในและค่าครองชีพ (Ministry of Domestic Trade and Cost of Living) และที่ปรึกษาด้านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา