กิจกรรมการเขียนแผนการสอนภาษามลายู

8 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที 7 มิถุนายน 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การเขียนแผนการสอนภาษามลายู ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ชั้นปีที่ 2 จำนวน 32 คน เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากรโดย นายอับดุลรอมัน กาหลง