กิจกรรมวิธีการทำโครงการ

8 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที 7 มิถุนายน 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง วิธีการทำโครงการ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ชั้นปีที่ 3 จำนวน 33 คน เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. มีเดียน จูมะ