คณาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ กับคณาจารย์จาก INSTITUTE PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU ประเทศมาเลเซีย

19 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 18 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.ชีวลา บาดกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมต้อนรับตัวแทนคณาจารย์จากสถาบัน Institute Pendidikan guru Kampus tengku ampuan afzan KM 10 Jslan Padang Tengku 27200 Kuala Lipis Pahang Darul Makmur, Malaysia ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้