กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ

1 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 30 เมษายน 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ

ออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยยิกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ทั้งหมด 21 คน เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนจำนวน 10 คน

และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 11 คน โดยมีอาจารย์ที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ 2 คน ดังนี้ อาจารย์อาลียะห์ มะแซ และอาจารย์สิริพัฒน์ รันดาเว