หลักสูตร

5 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) โครงสร้างหลักสูตร

ภาษาไทย :   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Political Science Program in Government and Public Law

   ภาษาไทย ชื่อเต็ม : รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครองและกฎหมายมหาชน)

                   ชื่อย่อ : ร.บ. (การปกครองและกฎหมายมหาชน) 

  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Political Science (Government and Public Law)

                       ชื่อย่อ : B.Pol.Sc. (Gov.Pl) 

         1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

         2  โครงสร้างหลักสูตร

         โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวม 129 หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ละหมวดวิชาประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

 6

หน่วยกิต

    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

ไม่น้อยกว่า

 6

หน่วยกิต

    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่น้อยกว่า

 6

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

93

หน่วยกิต

    2.1 กลุ่มวิชาแกน

 

33

หน่วยกิต

    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

  60

หน่วยกิต

          1) บังคับ

 

45

หน่วยกิต

          2) เลือก

ไม่น้อยกว่า

  15

หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

                                ไม่นับหน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

- สำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นให้เรียนหมวดวิชาเฉพาะด้านจำนวน 93 หน่วยกิต ส่วนหมวดวิชาทั่วไปและวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีไม่ต้องเรียนเนื่องจากได้ผ่านการศึกษาหมวดวิชาดังกล่าวในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นมาแล้ว

- สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาหรือผู้ที่ขอทียบโอนประสบการณ์ทำงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด