แผนการศึกษา

5 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) โครงสร้างหลักสูตร

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต              (ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

2134109  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

3(3-0-6)

2134110  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์        ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

2134111 ความรู้เบื้องเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

3(3-0-6)

2134112 ทักษะการอ่านและการเขียนทางรัฐศาสตร์

3(2-2-5)

รวม

18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

2134113 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง

3(3-0-6)

2134114 หลักกฎหมายมหาชน

3(3-0-6)

2134115 วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย 

3(3-0-6)

2134116 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

รวม

18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

2134217  ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น

3(3-0-6)

2134218  ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์

3(2-2-5)

2134220  รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

3(3-0-6)

2134221  กฎหมายปกครอง

3(3-0-6)

2134222  นโยบายสาธารณะ

3(3-0-6)

รวม

21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

2134223  การเมืองการปกครอง

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3(3-0-6)

2134224  การเมืองกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

3(3-0-6)

2134225  กระบวนการทางการปกครองของไทย

3(3-0-6)

2134226  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน

3(3-0-6)

 

วิชาเฉพาะด้านเลือก

3 หน่วยกิต

รวม

21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

2134331  การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย

3(3-0-6)

2134332  ขบวนการทางการเมืองและสังคม

3(3-0-6)

2134333  กฎหมายปกครองท้องถิ่น

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้านเลือก

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

3 หน่วยกิต

รวม

21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

 

 

 

2134334  การเมืองไทยกับการพัฒนา

3(3-0-6)

2134335  พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง

3(2-2-5)

2134442  ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้านเลือก

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

3 หน่วยกิต

รวม

15 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

2134419  การวิจัยทางรัฐศาสตร์และ 

              กฎหมายมหาชน

3(3-0-6)

2134443  การจัดการความขัดแย้งทางสังคม

3(3-0-6)

2134444  สัมมนาทางรัฐศาสตร์และ

 กฎหมายมหาชน

3(1-4-4)

 

วิชาเฉพาะด้านเลือก

6 หน่วยกิต

รวม

15 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

2134450 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทางรัฐศาสตร์       

5(450ชั่วโมง)

รวม

ไม่นับหน่วยกิต