อบรมการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบCMS ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

21 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/การอบรม

อาจารย์สุไลมาน  หะโมะ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ได้ร่วมกิจกรรมการอบรมการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบCMS ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ในวันศุกร์ ที่ 21 ธันนวาคม 2561 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารคูนย์คอมพิวเตอร์