อาจารย์นาเดีย ปายอ

7 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ

สถาบัน

UNIVERSITY OF MALAYA

ปีที่สำเร็จ

สิงหาคม 2016

คุณวุฒิ

Bachelor of Business Administration

สาขา

Business and Information Technology

สถาบัน

Lapland university of applied sciences

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2010
Tell 0844078371