ร่วมประชุมหารือกับทีมงาน Together ซึ่งมีการจัดประชุมWorkshop Interviewer

21 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/การอบรม

วันที่ 3 มีนาคม 2563 อาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์ และอาจารย์สุไลมาน หะโมะ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมประชุมหารือกับทีมงาน Together ซึ่งมีการจัดประชุมWorkshop Interviewer เพื่อ
เตรียมความพร้อมโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ ในสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเก็บข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่3-4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมตุรกี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี