จัดกิจกรรมบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ความรู้ในการผลิตไข่มุกโกปี๊กับชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

21 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและบริการวิชาการ

15 มีนาคม 2563 อาจารย์และนักศึกษาผู้ผลิตไข่มุกโกปี๊ จัดกิจกรรมบริการวิชาการคืนความรู้สู่ชุมชน ทีมวิจัยการพัฒนาไข่มุกโกปี๊เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน จัดกิจกรรมบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ความรู้ในการผลิตไข่มุกโกปี๊กับชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นำโดย อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ ดร.มัสวิณี สาและ และดร.ภูตรา อาแล พร้อมทั้งนักศึกษา จำนวน 15 คน เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชนต้นน้ำของงานวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชนและยุวเกษตรกร และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ จำนวน 40 คน ทั้งนี้ ขอขอบคุณทางโรงเรียนเทศบาล2 บ้านกาแป๊ะกอตอ ผู้บริหารและบุคลากรที่อำนวยความสะดวกและบริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย