จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำให้กับเด็กและเยาวชน โรงเรียนลูโบ๊ะปันยัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

21 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและบริการวิชาการ

11 มีนาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำให้กับเด็กและเยาวชน โรงเรียนลูโบ๊ะปันยัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ซึ่งอาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวริฟอัต ยีปาโละ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ในการจัดโครงการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาวะผู้นำกับการเมือง โดยเป็นการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ที่เน้นการฝึกให้นักศึกษาปฏิบัติและพัฒนาภาวะผู้นำจากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม