กิจกรรมอบรมพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค Covid19

6 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/การอบรม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค Covid19 โดยอาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ ประธานหลักสูตร คอยให้คำแนะนำ ซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบในปีการศึกษาที่ 1/2563 #อาจารย์พร้อม #นักศึกษาสู้ #สิงห์เทาชายแดนใต้