ตัวแทนทางการเมืองในมิติวิถีประชาธิปไตยชุมชน

8 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/บทความ

ตัวแทนทางการเมืองในมิติวิถีประชาธิปไตยชุมชน
Political Representation in Democratic Community Dimension 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 12(1) ม.ค. - มิ.ย. 60

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด