ประชุมเตรียมรับการประเมินหลักสูตร SAR ประจำปี 2563

7 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 ผ่านแอพพลิเคชัน Google meet โดยมีวาระการประชุมประเด็นสำคัญคือการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปีการศึกษา 2564 และการเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (SAR)