ารสังเคราะห์ปัญหากับการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ (Pre-Research)

6 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร
5 เมษายน 2565 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จัดกิจกรรมการนำเสนอ หัวข้อ การสังเคราะห์ปัญหากับการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ (Pre-Research) โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตรได้แก่ ดร.มัสวิณี สาและ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ ดร.ภูตรา อาแล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ และคณาจารย์ในหลักสูตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คอยให้คำแนะนำนักศึกษาในการนำเสนอ รวมทั้งแนวทางการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาต่อไป...ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการเมืองไทยกับการพัฒนา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน.