การพัฒนาคู่มือภูมิปัญญาการทำนาข้าวอินทรีย์ บ้านเจ๊ะเหม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

6 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

26 มีนาคม 2565 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จัดกิจกรรมคืนความรู้สู่ชุมชน ภายใต้โครงการย่อยการพัฒนาคู่มือภูมิปัญญาการทำนาข้าวอินทรีย์ บ้านเจ๊ะเหม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยได้บูรณาการกับกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีการเกี่ยวข้าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้แก่นักศึกษาผู้สนใจจำนวน 25 คน และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงได้ใช้ Social Lab ในพื้นที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน