โครงการสร้างสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมและจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนหัวตลาด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

8 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและบริการวิชาการ

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ชั้นปีที่ 2 จัดโครงการสร้างสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมและจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนหัวตลาด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยได้รับความร่วมมือจากรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี ฝ่ายปกครองเมืองปัตตานี วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ประธานชุมชุมหัวตลาด อสม. และประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเทศกาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่ใกล้ถึงเร็วๆนี้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาภาวะผู้นำกับการเมือง โดยมีอาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ