โครงการขนมพื้นบ้านสร้างสัมพันธ์พหุวัฒนธรรม ชุมชนบ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

8 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและบริการวิชาการ

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ชั้นปีที่ 2 จัดโครงการขนมพื้นบ้านสร้างสัมพันธ์พหุวัฒนธรรม ชุมชนบ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ กลุ่มสตรีทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม จำนวน 20 คน และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่