รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

9 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายมุสตาซา ยูโซ๊ะ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฏหมายมหาชน ผ่านการประเมินคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย"เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564" และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามเขตภูมิภาคต่อไป