สอบแข่งขันวัดความรู้ด้านสมรรถนะ และทักษะดิจิทัล ของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย

9 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

สอบแข่งขันวัดความรู้ด้านสมรรถนะ และทักษะดิจิทัล ของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยราชภัฎยะลา