ขอแสดงความยินดีกับนายซูไฮมี อีปง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดเรียงความภายใต้วันประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)

9 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน คว้ารางวัลระดับประเทศ  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ขอแสดงความยินดีกับนายซูไฮมี อีปง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดเรียงความภายใต้วันประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy) หัวข้อ “สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-19” จัดโดย สำนักงานรัฐสภา โดยได้เขียนบทความเรื่อง ”องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในวิกฤติโควิด-19