รับรางวัลการประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และจิตอาสา ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

9 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ขอแสดงความยินดีกับนายอลิสมัน สาหะ นักศึกษาสาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลการประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และจิตอาสา ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในการดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลสนาม จังหวัดยะลา มอบโดย โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา...