ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฮัยฟา มะสง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ได้รับรางวัลระดับชาติ "การนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น"

9 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฮัยฟา มะสง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ได้รับรางวัลระดับชาติ "การนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น" ในงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9"Education after COVID 19 :Expectation for Development"จัดโดย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ร่วมกับสถาบันการศึกษาเครือข่าย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 (รูปแบบออนไลน์)