กิจกรรม “เพื่อนเอ๋ย เพื่อนเกลอ มิตรสหาย

9 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

2 มีนาคม 2565 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ร่วมเยี่ยมเยียนบ้านนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และทำความสะอาดโรงเรียนบ้านปาดาฮัน ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ภายใต้กิจกรรม “เพื่อนเอ๋ย เพื่อนเกลอ มิตรสหายไม่ทิ้งกัน”