จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ณ ศูนย์การเรยนรู้ศิลปะพื้นบ้านมลายู บ้านสาคอ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

9 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

22 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ชั้นปีที่ 2 จัดโครงการเสริมสร้างความเจ้มแข็งของเยาวชนในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านมลายู บ้านสาคอ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มการแสดงศิลปะพื้นบ้านหนังตะลุง ในการเป็นวิทยากร และสาธิตการแสดงหนังตะลุงพื้นบ้าน รวมทั้งกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้นำให้กับเด็กในพื้นที่อีกด้วย