ดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4

9 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่4 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมองค์กร