จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษผ่านผลงานวิชาการ ประเด็นเรื่อง “การพัฒนาและการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านมุมมองเศรษฐศาสตรห์การเมือง: ประชาธิปไตย คอรัปชั่น และภัยก่อการร้าย

10 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษผ่านผลงานวิชาการ ประเด็นเรื่อง “การพัฒนาและการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านมุมมองเศรษฐศาสตรห์การเมือง: ประชาธิปไตย คอรัปชั่น และภัยก่อการร้าย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์โซร์ฟีนา เด่นสุมิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการเมืองไทยกับการพัฒนา โดยมีอาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ และอาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา