ศึกษาดูงาน ณ กงสุลมาเลเซีย ประจำประเทศไทย วันที่ 4 ตุลาคม 2565

8 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฏหมายมหาชน ได้ไปศึกษาดูงาน ณ กงสุลมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ปราถนาให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปสัมผัสบทบาทการทำงานโดยตรงของกุงสุล ในงานกิจกรรมครั้งนี้ไปรับเกียรติอย่างสูงจากกงสุลใหญ่ของประเทศมาเลเซียในการออกต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การทำงานในฐานะเป็นกงสุลใหญ่ของประเทศมาเลเซีย ประจำเทศไทย