ศึกษาดูงานที่มูลนิธิศุนย์การอิสลามเพื่อการพัฒนาจังหวัดยะลา learning based on experience ในรายวิชาขบวนการทางสังคมและการเมือง วันที่ 4 กันยายน 2565

8 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 อาจารย์สุไลมาน  หะโมะ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฏหมายมหาชน ในรายวิชาขบวนการทางการเมืองและสังคม ได้ไปลงพื้นที่ศึกษาดูงานบทบาทสำคัญของมูลนิธิศุนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนาจังหวัดยะลา ในฐานะที่เป็นองค์กรภาคประชาสังคมหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมมาโดยตลอด ในการนี้ได้รับเกีรยติอย่างสูงจากอาจารย์รอซีดี เลิศอริยะพงศ์กุล เลขาธินุการมูลนิธิฯ ที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของมูลนิธิฯ เป็นต้น