บรรยายในห้วข้อ ผู้สูงอายุใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อมกับบทบาทภาวะผู้นำในชุมชนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

8 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) บรรยายและวิทยากรกระบวนการ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 อาจารย์สุไลมาน  หะโมะ และอาจารย์คมวิทย์  สุขเสนีย์ บรรยายในห้วข้อ ผู้สูงอายุใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อมกับบทบาทภาวะผู้นำในชุมชนจังหวัดปัตตานี  มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน จัดโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท)