บรรยายในหัวข้อ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

8 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) บรรยายและวิทยากรกระบวนการ

อาจารย์สุไลมาน หะโมะ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาชาการปกครองและกฏหมายมหาชน บรรยายในหัวข้อ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา