วันที่ 15 กันยายน 2565 โครงการพัฒนานักสื่อสารย่านการค้านิบง SAI KLANG AMBASSADORS

8 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) บรรยายและวิทยากรกระบวนการ

ที่ 15 กันยายน 2565 ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วารสารรูสะมิแล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ โครงการพัฒนานักสื่อสารย่านการค้านิบง SAI KLANG AMBASSADORS หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู จัดกิจกรรม ประชุมวิชาการและพัฒนานักเขียนรุ่นใหม่ 2565 : เดินเมืองยะลาค้นหาแรงบันดาลใจในการเขียนบทความ โดยอาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ เป็นวิทยากรหัวข้อ "หลักการเขียนโครงการ" ทั้งนี้ เป็นการต่อยอดการพัฒนาบทความสู่การตีพิมพ์ในวารสารต่อไป