การอบรมการเขียนวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี

8 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

วันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบราแง อาคาร 24 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จัดกิจกรรมอบรมเสริมรายวิชาหัวข้อ "การเขียนรายงานวิจับเชิงคุณภาพ" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร