ดร.ชัยวัฒน์ โยธี

23 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปร.ด.

การเมือง

2558

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์

2552

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ศศ.บ.

รัฐศาสตร์

2547

 
2. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

   2.1   งานวิจัย

             รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา และคณะ (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง ถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ : การศึกษารูปแบบการดำเนินโครงการของเทศบาลนครยะลาสู่ความ 

                              สมานฉันท์. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ผู้ร่วมวิจัย)

             ชัยวัฒน์  โยธีและคณะ. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้นำ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                          ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

              ชัยวัฒน์  โยธี. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  (กำลังดำเนินการ)

              รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา และคณะ (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ประเมินโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ สนับสนุนการดำเนินงานโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคง

                              ภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ผู้วิจัยร่วม)

              ธนภัทร  ปัจฉิมม์ และ ชัยวัฒน์  โยธี. (2547). รายงานการวิจัย เรื่อง คุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร :

                           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

       2.2  บทความ

                       ชัยวัฒน์  โยธี. (2560, มกราคม – มิถุนายน). ตัวแทนทางการเมืองในมิติวิถีประชาธิปไตยชุมชน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 12 (ฉบับที่ 1) 209 - 221

                        ชัยวัฒน์  โยธี. (2559, เมษายน– มิถุนายน). การสร้างและจรรโลงประชาธิปไตยชุมชนในจังหวัดสงขลา วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                     ปีที่ 10 (ฉบับที่ 2) 21 - 27

     2.3   หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

  ชัยวัฒน์  โยธี. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

             ชัยวัฒน์  โยธี. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

  ชัยวัฒน์  โยธี. (2557). เอกสารประกอบการสอนวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น. สงขลา : วิทยาลัยชุมชนสงขลา

3.  ประสบการณ์ทางวิชาการ

     3.1  ประสบการณ์การสอน

                   3.1.1  ระดับปริญญาตรี    9  ปี

                    ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์                        3 (3-0-6)  นก.

                    ชื่อวิชา  ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน        3 (3-0-6)  นก.

                    ชื่อวิชา  การปกครองท้องถิ่นไทย                                 3 (3-0-6)  นก.

                     ชื่อวิชา  การเมืองการปกครองไทย                               3 (3-0-6)  นก.

                    ชื่อวิชา  ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง                             3 (3-0-6)  นก.

                    ชื่อวิชา  การจัดการภาครัฐแนวใหม่                               3 (2-2-5)  นก.

                    ชื่อวิชา  กฎหมายปกครองสำหรับนักรัฐศาสตร์                  3 (3-0-6)  นก.

                    ชื่อวิชา  กฎหมายปกครองสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์       3 (3-0-6)  นก.

                    ชื่อวิชา  การปกครองท้องถิ่นไทย                                 3 (3-0-6)  นก.

                    ชื่อวิชา  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ                  3 (3-0-6)  นก.

                    ชื่อวิชา  สันติศึกษาเพื่อการพัฒนา                               3 (3-0-6)  นก.

                    ชื่อวิชา  ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา                             3 (3-0-6)  นก.

                    ชื่อวิชา  การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น                                3 (3-0-6)  นก.

                    ชื่อวิชา  การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ               3 (3-0-6)  นก.

                    ชื่อวิชา  การจัดการทางสังคม                                    3 (3-0-6)  นก.

             3.1.2  ระดับปริญญาโท    3     ปี

                      ชื่อวิชา  การบริหารการพัฒนา                                   3 (3-0-6)  นก.

                      ชื่อวิชา  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์                             3 (3-0-6)  นก.