ผศ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส

4 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปร.ด.

รัฐศาสตร์                       

2556

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์    

2550

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.บ.

รัฐศาสตร์

2547

 
      งานวิจัย 

         วันฮารงค์ บินอิสริส. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง ประชารัฐกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะล

         วันฮารงค์ บินอิสริส. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การอำนวยความสะดวกของรัฐบาลมาเลเซียต่อการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ :

                        กรณีศึกษาความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มผู้นำฝ่ายต่อต้าน. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

         วันฮารงค์ บินอิสริส. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของรัฐในพื้นที่ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                       ระหว่าง พ.ศ. 2547-2557. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          วันฮารงค์ บินอิสริส. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของผู้นำศาสนาต่อธรรมาภิบาล ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาผู้นำศาสนา                                อิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554-เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557.ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

        บทความ

           วันฮารงค์    บินอิสริส. (2559). ปัญหาการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของรัฐในพื้นที่ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ :

                             วันสันติภาพสากล ครั้งที่  250 ปี ม.อ. สันติภาพเพื่อสังคม” วันที่ 21 กันยายน 2560. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           Suria Saniwa, Wanharong Binisris (2015, January-june). Cooperation of The Ethnic Malay-Muslims in Pattani Province, Southern Thailand Graduate School

                     Ramkhamheang University Journal  Vol. 5 (No.1) 1-15   

 

หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

             วันฮารงค์ บินอิสริส. (2558). ความขัดแย้งและสันติภาพ. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดูเคชั่น.