ภาพบรรยกาศการเลือกตั้งประธานนักศึกษารุ่นที่ 1 หลักสูตรรัฐศาสตร์

22 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 19 กันยายน 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฏหมายมหาชน ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักศึกษารุ่นที่ 1 และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิขั้นฐานของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งบรรยากาศในการเลือกตั้งมีนักศึกษาเข้ามาใช้สิทธิอย่างคึกคัก นอกจากนั้นได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภายยนอกหลักสูตรเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์นับคะแนนในครั้งนี้ด้วย