อาจารย์สุไลมาน หะโมะ

4 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศศ.ม

การบริหารการพัฒนาสังคม

2555

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

รป.บ

รัฐประศาสนศาสตร์

2550

 
งานวิจัย 

ตายูดิน   อุสมาน, มะพาริ  กะมูนิง, ยะพา  เจะนิ และ สุไลมาน  หะโมะ. (2559). รายงานวิจัย เรื่องการจัดการป่าชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสาม                       จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบ ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

อาลีฟ  มะเกะ, สุไลมาน   หะโมะ, ศริญญา  จังจริง, อารยา  ชินวรโกมล. (2558). รายงานวิจัย เรื่องจิตสาธารณะและรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาคณะ                         มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.(ผู้ร่วมวิจัย)

ตายูดิน   อุสมาน, มะพาริ  กะมูนิง, ยะพา  เจะนิ และ สุไลมาน  หะโมะ. (2556). รายงานวิจัย เรื่อง การสร้างรูปแบบการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในสามจังหวัด                           ชายแดนภาคใต้โดยบูรณาการกับหลักการของศาสนาอิสลาม ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

สุไลมาน  หะโมะ. (2555). รายงานวิจัย เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกของผู้นำครอบครัวในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชน : กรณี                  ศึกษาตำบลบาโงย  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

 
บทความ

ตายูดิน   อุสมาน, มะพาริ  กะมูนิง, ยะพา  เจะนิ และ สุไลมาน  หะโมะ. (2559).การจัดการป่าชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน                     สถานการณ์ความไม่สงบ.ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์.วันที่ 24-26 เดือนเมษายน 2559             (หน้า 79-80). สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาลีฟ  มะเกะ, สุไลมาน   หะโมะ, ศริญญา  จังจริง, และอารยา  ชินวรโกมล. (2559). จิตสาธารณะและรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ                       สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4”  กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร.                    วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 (หน้า 779 – 790). บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.