สำหรับอาจารย์และบุคลากร

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ระบบสารสนเทศ

enlightened ระบบจัดการข้อมูล มคอ. click>>>

enlightenedระบบประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน click>>>

enlightenedระบบบริหารทรัพยากรบุคคล click>>>

enlightenedระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ click>>>

enlightenedระบบข้อมูลบุคลากร click>>>

enlightenedเว็บไซต์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา click>>>